Featured Post

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Keep only cheerful friends. The grouches pull you down.
มีแต่เพื่อนที่ร่าเริง พวกขี้บ่นรังแต่จะทำให้คุณไม่มีความสุข